Program dla Meżczyzn

Do grupy męskiej przyjmujemy osoby uzależnione w wieku od 21 do 36 lat.
Leczenie trwa u nas 12 miesięcy. W tym czasie pacjenci korzystają z terapii grupowej,
indywidualnej oraz terapii zajęciowej.

Prowadzimy:

  • zajęcia psychoedukacyjne zwiększające świadomość problemu, jak również procesu zmiany,
  • ergoterapię – zajęcia polegające na wykonywaniu pracy manualnej mające na celu potencjalną aktywizację zawodową,
  • trening zastępowania agresji, który daje narzędzia radzenia sobie z agresją, złością, podnoszący umiejętności komunikacji interpersonalnej,
  • zajęcia z arteterapii – terapii poprzez działania artystyczne,
  • trening relaksacyjny zwiększający umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz budujący większą świadomość i akceptację swojego ciała,
  • rekreację ruchową (biegi, piłka nożna, piłka siatkowa), która jest oddziaływaniem zwiększającym motywację do zmiany oraz kształtującą prozdrowotny styl życia,
  • zajęcia z hipoterapii – forma rehabilitacji psychoruchowej, do której stosuje się konie.

Proces terapeutyczny realizowany jest w duchu wzajemnego szacunku i poszanowania godności ludzkiej. Kadra placówki podlega superwizji. Pracownicy Ośrodka działają w oparciu o założenia kodeksu etyki terapeuty uzależnień.