Trening zastępowania agresji m

Trening zastępowania agresji (ang. Agression Replacement Traning, ART) to oparta o naukowe postawy interwencja poznawczo-behawioralna, której celem jest zmiana zachowań agresywnych na zachowania prospołeczne. Program został opracowany w Instytucie Badań nad Agresją Uniwersytetu w Syracuse w Stanach Zjednoczonych z myślą o resocjalizacji trudnej młodzieży. Obecnie w ponad dwudziestu krajach na świecie, prowadzony jest zarówno w resocjalizacji, w edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz w pracy z osobami dorosłymi.
Podczas Treningu uczestnicy nabywają i rozwijają umiejętności w trzech aspektach: budowania harmonijnych relacji z innymi (komponent behawioralny – trening umiejętności prospołecznych), opanowania własnych emocji (komponent emocjonalny – trening kontroli złości) oraz nabywania mądrości (komponent poznawczy – trening wnioskowania moralnego inaczej trening podejmowania decyzji uwzględniających wartości).
Trening ART poprawia kontrolę złości oraz podnosi poziom konstruktywnego zachowania społecznego poprzez: rozwój umiejętności intrapersonalnych, interpersonalnych i społeczno-poznawczych. Podczas trwania treningu uczestnicy ćwiczą samokontrolę, umiejętność radzenia sobie z frustracją oraz wnioskowanie moralne. Uczestnictwo w Treningu zastępowania agresji powoduje znaczące obniżenie poziomu agresji oraz podwyższenie poziomu zachowań prospołecznych.